תנאי השימוש באתר ווד אס


קבלת תנאי השימוש שימוש באתר www.wedus.co.il או בכל אתר שיחליף אותו או יתווסף אליו ("האתר") על ידך -משתמש הקצה ("משתמש הקצה") הצעת שירותים למכירה ("ספק"), ו/או שימוש בשרותים דרך האתר ("תומך"), הרשמה לאתר ו/או פתיחת חשבון באתר, ביקור באתר ללא הרשמה ("מבקר"), מהווים, כל אחד מהם, הסכמה לתנאי השימוש שלהלן, שנקבעו על ידי ווד אס בע"מ ח.פ. 515497535 שכתובתה רחוב הפיקוס, מרחביה, 0523748547 ("ווד אס"). גלישה באתר ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים המוצעים באתר מבטאת ומהווה הסכמה לתנאי תקנון זה, והם יחולו על כל פעולה באתר. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש שלהלן ("תנאי השימוש"), עליך להימנע משימוש באתר. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד ווד אס, האתר, בעלי האתר, מנהלי ווד אס, דריקטורים בווד אס, סוכניהם, שליחהם ו/או כל מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות ווד אס על פי תנאי השימוש . רק הכללים שיפורסמו בתנאי שימוש אלו, כפי שישתנו מעת לעת, יחייבו את ווד אס כלפי מבצעי הפעולות באתר. ווד אס שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים .

א. השימוש באתר
.1 כללי
.1.1 האתר מופעל על ידי ווד אס ומספק שירות מקוון (On-line) ברשת האינטרנט, המספק בין השאר שירותי פרסום ושיווק לפרויקט חתונה ותיווך לביצוע עסקאות קבוצתיות בין יוצרי פרויקט ("היוצרים") לקבוצת תומכים ("תומכים"). האתר מאפשר למשתמשים בו, בין היתר, לבנות פרופיל אישי ו/או אתר אישי לחתונתם, ולהזמין כל נמען לגלוש ולעיין בו (להלן: "ההזמנה").
 
.1.2 למען הסר ספק, ווד אס אינה מוכרת ו/או מספקת את המוצרים ו/או את השירותים המוצגים באתר. לאתר אין שליטה ו/או בחירה למי תישלח הזמנה ולפיכך אין לראות בהזמנה פרסומת ו/או דואר שנשלח מטעם האתר. אם קיבלת הזמנה ממשתמש ובחרת לקבל אותה ולגלוש באתר, יחולו עליך תנאים אלה
 
.1.3 המוצרים ו/או השירותים, אשר לשם רכישתם ניתן להשתמש בשרותי ווד אס מוצעים על ידי ספקים והיוצרים  השונים ולא על ידי ווד אס.
.1.4 ווד אס מעמידה לרשות היוצרים את האתר כבמה להצגת קמפיין ו/או שירותים ואין לראות בווד אס כמי שמוכרת את המוצרים ו/או מספקת את השירותים ואין לראות בווד אס כמי שחבה באחריות כלשהי בגינם. ווד אס אינה ולא תהא אחראית בצורה כלשהי ליחסים ולאינטראקציות בין היוצרים לתומכים באתר.
.1.5  לצורך תנאי שימוש אלה ייחשב כמשתמש גם כל מי שמשתמש בחלקי מידע, תוכנה, קבצים או ממשקים שהגיעו אליו בכל דרך, אף אם הגיעו אליו או למחשבו לאחר עיבוד כלשהו ו/או במנותק מהקשרם התוכני, הטקסטואלי ו/או החזותי כפי שהם מופיעים באתר

1.6 וד אס רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשלב באתר פרסומות מסחריות ואחרות, אשר יוצבו בצמוד או בסמוך לקמפיין מבלי שתהא למשתמש שהעלה את הקמפיין כל טענה או תביעה בקשר לכך, לרבות בדבר קבלת תמורה כלשהי.
.1.7 תנאי השימוש הם הסכם הקובע את תנאי השימוש שיחולו על שימוש באתר על ידך - משתמש הקצה. על ידי שימוש באתר, אתה – משמש הקצה, מסכים לנהוג על פי כל תנאי השימוש המפורטים לעיל ולהלן.
.1.8 זכות השימוש באתר הינה אישית למשתמש הקצה ולא ניתנת להעברה לכל צד ג'.
.1.9 משתמש הקצה הינו האחראי הבלעדי להגנה על סודיות הסיסמא/ות לאתר ו/או בכל הקשור בו.
1.10 חל על המשתמש איסור מוחלט לרשום אדם אחר לאתר ללא הסכמתו
.1.11 משתמש הקצה מכיר בכך שהשימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת ווד אס, ושווד אס לא תהיה אחראית לכל שיבוש ולכל איבוד מידע בזמן העברת מידע על גבי האינטרנט. ייתכן והאתר יהיה לא זמין מעת לעת מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תחזוקה שוטפת. בשל נסיבות התלויות בווד אס או בשל נסיבות אשר אינן תלויות בווד אס, יתכן שגישה לאתר תופרע, תושהה ו/או תופסק, באופן זמני או לצמיתות. הנך פוטר את ווד אס בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לך עקב האמור לעיל.
.1.12 לווד אס תהיה הזכות, בכל עת, לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין ו/או תכונה ו/או שימוש של האתר, לרבות תוכן, שעות פעילות וציוד הנדרש לצורך גישה ושימוש באתר. ווד אס רשאית להפסיק הפצתו של כל מידע, רשאית לשנות או להפסיק כל שיטת העברת מידע ורשאית לשנות את מהירויות העברת המידע או כל מאפיין אותות ו/או מאפיין שידור אחרים.
.1.13 אתה מאשר בזאת כי הנך בעל כשרות משפטית ובגיל מספק על פי חוק ליצור חוזה מחייב. עלייך להיות בן 18 לפחות כדי שתהיה כשיר להשתמש באתר.
1.14. בשימוש באתר נותן משתמש הקצה את הסכמתו לכך שהוא עלול להיחשף לתוכן שאינו מדויק מבחינה עובדתית, פוגע, בלתי הולם, וכו'. משתמש הקצה מוותר בזאת על כל טענה ו/או זכות ו/או תרופה שיכולה להיות לו כנגד האתר בגין תכנים אלה.
.2 שינוי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות
.2.1 ווד אס שומרת לעצמה את הזכות לשנות, ובכלל זה להפסיק, להשעות ו/או לבטל, את תנאי השימוש ו/או את מדיניות הפרטיות, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ואף ללא סיבה וכן ללא חובת נימוק וללא חובה למסור הודעה בנדון. שינוים אלו יכולים לכלול, בין השאר, הוספת עמלות ותשלומים נוספים.
.2.2 במידה וווד אס תערוך שינויים משמעותיים בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות, ווד אס תודיע לך על כך על ידי משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני עימה נרשמת ופתחת חשבון אצל ווד אס ו/או על ידי פירסום הודעה בדבר השינוי האמור באתר.
.2.3 כל שינוי בתנאי השימוש ו/או במדינויות הפרטיות יחול החל ממועד משלוח הודעת הדואר האלקטרוני האמורה לעיל או ממועד פירסום ההודעה באתר, על פי המוקדם ביניהם, ובתנאי ששינוים אלו לא יחולו על שוברים שנרכשו לפני המועד הקובע לתחולת השינויים האמורים.
.2.4 השינויים האמורים בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות, יחולו באופן מיידי על כל משמשי האתר וכל שימוש באתר על ידי משתמש קצה אחרי מתן ההודעה האמורה באמצעות הדואר האלקטרוני או פירסום ההודעה האמורה באתר, תיחשב בהסכמה וקבלה של השינויים האמורים על ידי משתמש הקצה.
.3 ציוד
משתמש הקצה יהיה אחראי לקבלת ולאחזקת טלפון, קו תקשורת, מחשב, חומרה וכל ציוד אחר הנדרש ("הציוד") ככל שנדרש, על מנת לקבל גישה ולעשות שימוש באתר ולכל העלויות הכרוכות בכך. ווד אס לא תהיה אחראית לכל הנזקים לציוד ו/או לתוכנה ו/או למידע של משתמש הקצה כתוצאה משימוש באתר.
.4 כללי התנהגות למשתמש הקצה
.4.1 האתר הינו קניינה הפרטי של ווד אס. כל פעילות באתר חייבת להיות בהתאם לתנאי השימוש.
.4.2 ווד אס דורשת כי כל פעילות של משתמש הקצה באתר ו/או בקשר לאתר חייבת להיות למטרות חוקיות בלבד. משתמש הקצה מצהיר כי עם הרשמתו לאתר ובמהלך השימוש בו, הוא מתחייב לפעול על-פי כל דין ובהתאם להסכם, ומצהיר כי באם לא יעשה כן, הוא יהא חשוף לסנקציות הקבועות בכל דין ובתנאי שימוש אלה.
4.3. משתמש הקצה מתחייב כי לא יפר הוראות כל דין בקשר עם שימוש ו/או גלישה באתר, ומתחייב שלא לגרום ו/או לתרום במסגרת גלישתו באתר בהתנהגותו, מעשיו ומחדליו, במישרין ו/או בעקיפין, לפגיעה ו/או להפרה של כל דין, גם אם לא צוינו בתקנון זה במפורש, לרבות זכויות חוזיות, זכויות קנייניות, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, זכויות מעין קנייניות, חובות זהירות ואמון, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים, לא לפרסם לשון הרע, לא לפגוע בפרטיות ובצנעת הפרט, לא להפר צו, לא לבצע פרסום אסור על פי דין, לרבות פרסומים מתוך דיונים בדלתיים סגורות, הפרה של הוראות צנזורה או פגיעה בזכויות צדדים שלישיים.
4.4 לאתר הזכות להסיר תכנים מהאתר או לחסום השתתפות של משתמש. אחריות המשתמש על התכנים תחול בין אם האתר ניצל את זכותו זו ובין אם לאו.
4.5 המשתמש מתחייב להימנע מביצוע פעולות ו/או מחדלים שיש בהם כדי להפריע לפעילות האתר ו/או לפעילות הגולשים בו, לרבות בדרך של שיבוש ו/או הפרעה לפעילות האתר כדוגמת "וירוסים", "תולעים" ויישומים מזיקים אחרים, חדירה לחומר האתר, עריכת ו/או החדרת תוכנה באופן שעלול לגרום נזק או שיבוש לאתר.
.4.6 משתמש הקצה לא יפרסם או ישדר דרך האתר כל חומר, אשר מפר בכל דרך שהיא זכויותיהם של אחרים לרבות קניין רוחני או מסחרי או כל חומר לא-חוקי, מאיים, פוגעני, מטעה, מעליב, משמיץ, דוחה, חודר/מפר פרטיות, וולגרי, גס, מגונה או באופן אחר מעורר התנגדות, מעודד התנהגות פלילית, מקים עוולה אזרחית ו/או שמפר בדרך אחרת כל חוק ו/או דין ו/או אשר מכיל דבר פרסום או שידול בקשר למוצרים או שירותים כלשהם, זאת ללא הסכמתה המפורשת של ווד אס בכתב ומראש.
4.7 המשתמש מתחייב כי התוכן לא ישמש אותו ו/או אחרים למטרות רווח ו/או למטרות מסחריות או עסקיות כלשהן ו/או באופן שעלול לפגוע בעסקי החברה, ובכלל זה הצגת ו/או אחסון התוכן מחוץ לאתר, לרבות  אתרים אחרים ברשת האינטרנט או בכל מדיה אחרת.
.4.8 כל התנהגות מצד משתמש קצה אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של ווד אס מגביל ו/או מונע ו/או מפריע למשתמש קצה כלשהו מלהשתמש ולהנות מהאתר הינה אסורה.
4.9 משתמש הקצה לא יעשה שימוש באתר על מנת לפרסם ו/או לשדל מטעמים מסחרים, דתיים, פוליטיים, לא מסחריים ו/או אחרים, לרבות שידול משתמשי האתר להפוך משתמשים של שירותים אחרים אשר, מישרין או בעקיפין, מתחרים או עלולים להתחרות בווד אס. האמור בסעיף 4 זה יחול לטובתה של ווד אס ו/או לטובת כל מי מטעמה, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי של ווד אס.
4.10 משתמש הקצה מתחייב שלא לחלוק עם אחרים את הסיסמה המשמשת אותו לצורך כניסה לפרופיל שלו באתר, לא לאפשר כניסה של אחרים מלבדו לפרופיל ולא לפעול בכל דרך אחרת אשר עלולה לסכן את בטחון הפרופיל. בנוסף, המשתמש מתחייב לא להעביר את הפרופיל שלו באתר לאחר, אם לא קיבל לכך את אישור האתר, מראש ובכתב.
4.11 על המשתמש האחריות הבלעדית לשמור את הסיסמה שלו ואת דרכי הגישה לשירותים בסודיות, תוך נקיטה בסידורי אבטחה מתאימים, כדי למנוע שימוש וניצול לרעה של חשבון המשתמש. על המשתמש להודיע לאתר מיידית על כל הפרת אבטחה או שימוש בלתי מורשה בחשבון.
.5 הזכות לרכוש ולהשתתף בקמפיין באתר
.5.1 רשאי להשתתף בכל אחד מהקמפיינים באתר כל תושב ישראלי אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות.
.5.2 ווד אס רשאית למנוע ממך את ההשתתפות בקמפיינים באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, אף מבלי סיבה, ומבלי למסור הודעה על כך או לנמק.
.5.3 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא ווד אס רשאית למנוע ממך להשתתף באיזה מן הקמפיינים, בין השאר, בכל אחד מהמקרים הבאים: אם הפרת את תנאי השימוש; ו/או אם מסרת במתכוון פרטים שגויים; ו/או אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בווד אס לרבות הפרת סעיף 6 בדבר קניין רוחני, או הפוגע או העלול לפגוע בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות יוצרים ותומכים; ו/או אם כרטיס האשראי שברשותך ושפרטיו נמסרו לאתר נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
 . .6 קניין רוחני, זכויות יוצרים וסימני מסחר
.6.1 החברה הנה בעלת זכויות הקניין בכל המידע והתוכן באתר ובשירותים הקשורים לאתר, למעט תכנים או שירותים מאת צדדים שלישיים לגביהם יש לחברה זכויות שימוש. כל דבר באתר הוא רכוש הקניין הבלעדי של ווד אס או שנעשה בו שימוש תחת הרשאה מפורשת מבעל הזכויות. כל העתקה, הפצה, שידור, פירסום, יצירת קישור או שינוי בדרך אחרת של האתר מבלי הסכמה מוקדמת מפורשת בכתב מווד אס, אסורה בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להשית על משתמש הקצה עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים.
.6.2 האתר מכיל חומר המוגן על פי דיני זכויות יוצרים, סימני מסחר ומידע קנייני אחר, לרבות טקסט, תוכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, מוזיקה וצלילים. למשתמש הקצה אסור לשנות, לפרסם, לשדר ו/או להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור עבודות נגזרות או לנצל את התוכן באתר בכל אופן אחר, בשלמותו או בחלקו. אלא אם נקבע אחרת במפורש על פי חוק, כל העתקה, הפצה, שידור, פירסום או ניצול מסחרי של חומר מהאתר, ללא אישור מפורש מווד אס או מבעל הזכויות בו, הינו אסור. במידה שהעתקה, הפצה, שידור, פירסום, של חומר מוגן בזכויות יוצרים, הינה מותרת, לא יעשו כל שינויים ו/או מחיקות של קרדיט ליוצר, סימני מסחר או הודעת בדבר זכויות היוצרים. משתמש הקצה מכיר בכך שהוא אינו רוכש כל זכויות בעלות על ידי הורדה מהאתר ו/או הורדה מהודעות שקיבל מווד אס של החומר המוגן מהאתר. כל סימני המסחר של ווד אס המופיעים באתר הינם בבעלות בלעדית ומלאה של ווד אס.
.6.3 משתמש הקצה לא יעלה לאתר, יפרסם או ינגיש בדרך אחרת באתר כל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות קנייניות אחרות מבלי הרשאה מפורשת של בעלי זכויות היוצרים, סימני המסחר והזכויות הקנייניות האחרות. משתמש הקצה יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק הנובע מהפרה של זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קנייניות אחרות וכל נזק אחר הקשור לכך.
6.4.על ידי הצגת חומר בכל איזור פומבי באתר, משתמש הקצה מצהיר שהבעלים של חומר זה נתן לווד אס זכות ורישיון בלתי הדיר, לא בלעדי, לא מוגבל בזמן וללא תמורה, לעשות שימוש, לשכפל, להעתיק, לשנות, להתאים, לפרסם, לתרגם ולהפיץ את החומר האמור (כולו או חלקו) בכל העולם וכן לשלב חומר זה ביצירות אחרות בכל אופן, בכל מדיה ובכל טכנולוגיה הידועות כיום או שיהיו בעתיד, באופן המקסימלי הניתן לגבי כל זכות יוצרים הקיימת בחומר האמור. משתמש הקצה מרשה גם לכל משתמש קצה אחר לגשת, לצפות, לאחסן, לשכפל ולהעתיק את החומר לשימוש האישי של אותו משתמש הקצה. משתמש הקצה מעניק לווד אס את הזכות לערוך, לשכפל, להעתיק, לפרסם ולהפיץ כל חומר שנעשה זמין באתר על ידו. האמור בסעיף 6 זה יחול לטובתה של ווד אס וכן לטובת כל מי מטעמה, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי של ווד אס.
כל זה למטרה אחת בלבד והיא לפרסם ולשווק את קמפיין האירוע ללא קבלת אישור מהיזמים, אין בכוונת החברה לפגוע בקניין הרוחני של היזמים. משתמש הקצה מתחייב מבין ומסכים כי הינו אחראי באופן בלעדי לתוכן שהעלה ועל ההשלכות של הפרסום. האתר מתנער במפורש מכל אחריות בקשר עם כל תוכן שמועלה על ידי משתמשי הקצה. במידה ומשתמש הקצה יפר זכויות או דין מכל סוג שהוא או הוראה כלשהי בתקנון זה, משתמש הקצה מייפה את כוחו של האתר להסיר מעצמו כל אחריות ולהעביר אל המשתמש כל תביעה בנושא.
6.5.על אף האמור בסעיף 6.4, מרגע והעלה משתמש קצה חומר אל אתר ווד אס הוא אינו מורשה להעביר חומרים אלו לידי אתרים אחרים העוסקים בגיוס הון מקהל. איסור חשיפת חומר לאתרי גיוס מקהל אחרים חל גם על כל התקשרות שנעשתה בין משתמש הקצה אל ווד אס או כל מי מטעמה לרבות עצות, שיטות, וסודות מסחריים של ווד אס הנוגעים לגיוס הון מקהל. (כל זה בזמן שלאותו יזם כבר יש פרוקיט פעיל באתר ווד אס בלבד.)
.7 היעדר אחריות
.7.1משתמש הקצה מסכים בזאת מפורשות שהשימוש באתר הוא על אחריותו וסיכונו הבלעדי. ווד אס, הגופים המסונפים לה, עובדיהם, סוכניהם, שלוחיהם, צדדים שלישיים המספקים תוכן ובעלי רישיונות וכל מנהליהם, הדירקטורים, עובדיהם, סוכניהם ושלוחיהם אינם מצהירים ואינם מתחייבים שהשימוש באתר יהיה נטול הפרעות ו/או חסר תקלות ו/או נטול טעויות ו/או יינתן כסדרו בלוא הפסקות, כמו כן הם אינם ערבים לתוצאות שעלולות להיות מושגות משימוש באתר וכן אינם ערבים לדיוק, למהימנות או לתוכן של כל מידע, שירות או מוצרים שיובטחו לתספוק באמצעות האתר.
.7.2 הגישה ניתנת לאתר כמו שהוא וככול שהוא זמין, על בסיס "AS IS" ועל בסיס "AS AVILABLE" . ווד אס מסתלקת מכל מצג, אחריות, ערובה, הצהרה ותנאי, בין מפורש ובין מרומזים, לרבות לגבי אי הפרת זכויות קניניות או חוזיות, סחירות והתאמה למטרה.
.7.3 ווד אס אינה מייבאת, מייצרת, משווקת, מוכרת ו/או מספקת את המוצר ו/או השירות שיש בדעתך לרכוש באתר ולפיכך אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לשירותים, לאספקתם, טיבם, התאמתם לצרכיך ו/או למפרט הטכני.
.7.4 המוצרים והשירותים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות הספקים, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה לגבי אופיים של המוצרים ו/או השירותים, תכונותיהם, טיבם, עידוד לתמיכה בהם וכיו''ב .
.7.5 ווד אס לא תישא במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעתך בקמפיין למימון פרויקט ו/או תמיכתך בפרויקט לא התקבלה, מכל סיבה שהיא, ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכן אותה .
.7.6 ווד אס לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי הקמפיין או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה .
.7.7 מבלי לגרוע מהאמור לעיל ווד אס לא תהיה אחראית, בגין כל נזק, בין אם ישיר ובין אם עקיף, אשר נגרם עקב שימוש באתר.
.8 הגבלת אחריות
בשום מקרה, ווד אס לא תהיה חבה בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי ו/או עונשי, הנובע ו/או קשור להסכם זה.
בשום מקרה, חבותה ואחריותה של ווד אס, בשל הצעה למימון פרויקט ו/או בקשר אליו, לרבות שרותים הקשורים אליו, לא תהיה גבוהה, מהסכומים ששולמו לווד אס על ידי משתמש הקצה בגין אותו קמפיין, וסך האחריות והחבות הכוללת של ווד אס הנובעת או הקשורה להסכם זה,לא תהיה גבוהה יותר מהסכומים ששולמו על ידי אותו משתמש קצה .
.9 בקרה, פיקוח ומעקב
לווד אס תהיה הזכות, אך לא החובה, לבקר, לפקח ולעקוב אחר התוכן באתר בכל עת, לרבות בעמודי הבלוג ובפורומים, ככל שיהיו חלק מהאתר, לקבוע האם השימוש באתר נעשה בהתאם להסכם זה ובהתאם לכל הכללים שיקבעו, ככל שיקבעו, על ידי ווד אס, כמו גם התאמה לכל חוק, דין, תקנה, רגולציה ו/או בקשה/הוראה של גוף מוסמך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ווד אס תהיה זכאית, אך לא מחויבת להסיר כל חומר, אשר ווד אס סוברת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שהוא מפר את תנאי הסכם זה או שמעורר כל התנגדות.
.10 פרטיות
משתמש הקצה מכיר בזאת שכל הדיונים, דירוגים, הערות, תגובות, שירות לוח המודעות, ו/או כל תשתיות הודעות ותקשורות באתר ("קהילות") הם פומביים ואינם תקשורות פרטיות, ולכן צדדים שלישים רשאים לקרוא את התקשורות של משתמש הקצה מבלי ידיעתו. ווד אס אינה שולטת או נותנת חסות לתוכן, להודעות או למידע הנמצא בכל קהילה ולכן ווד אס מסתלקת באופן מפורש מכל חבות הנוגעת לקהילות ואינה אחראית לשום תוצאה הנובעת מהשתתפות משתמש הקצה בקהילות. כל מידע שמשתמש קצה מפרסם באתר, בין אם בעמודי התגובות, על לוחות המודעות בבלוגים, או בכל דרך אחרת, אינו מידע שחלה עליו סודיות כלשהי. על ידי פרסום הערות, הודעות ו/או מידע אחר באתר, משתמש הקצה מקנה לווד אס את זכות השימוש באותן הערות, הודעות ו/או מידע אחר לצורך קידום מכירות, פירסום, חקר שוק וכן לכל מטרה חוקית אחרת מבלי הגבלה של טריטוריה, זמן או כל הגבלה אחרת. למידע נוסף אנא עיין במדיניות הפרטיות של ווד אס.
.11 הענקת רישיון
על ידי פרסום תקשורות באתר או דרכו, משתמש הקצה יהא כמי שנתן לווד אס רישיון בלתי הדיר, לא בלעדי, לא מוגבל בזמן וללא תמורה, לעשות שימוש, לשכפל, להעתיק, לשנות, לפרסם, לערוך, לתרגם, להפיץ, לבצע ולהציג את התקשורות לבד או יחד עם יצירות אחרות בכל צורה, מדיה או טכנולוגיה הידועות כיום או שיהיו בעתיד, ללא מגבלות טריטוריה או זמן וכן לתת רישיונות משנה לגבי זכויות אלו .
.12 שיפוי ושחרור
משתמש הקצה מסכים להגן על, לשפות ולפצות את ווד אס ואת הגופים המסונפים לה ומנהליהם, הדירקטורים בהם, עובדיהם, סוכניהם ושלוחיהם מפני כל תביעה ו/או דרישה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין, הנובעים או הקשורים לפעילותו שלא על פי תנאי שימוש אלה ו/או שלא כדין. משתמש הקצה הנו האחראי הבלעדי לכל אינטראקציה עם היוצר ועם משתמשים אחרים באתר. משתמש הקצה משחרר את ווד אס מכל תביעה, דרישה, חבות הקשורים לכל שירות של היוצר, לכל פעולה של היוצר, לרבות כשל של היוצר לפעול בהתאם לכל דין וכן כשל של היוצר לקיים את תנאי המכירה ואספקת השירותים, וכן לגבי כל אינטראקציה, בין אם מקוונות ובין אם לאו, עם כל משתמש קצה אחר.
.13 ביטול הסכם זה
ווד אס רשאית לבטל הסכם זה בכל עת ומכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהיה חייבת למסור הודעה על כך למשתמש הקצה. ביטול הסכם זה לא יפגע בהמשך תחולת תניות שעל פי טבען להישאר בתוקף אף לאחר ביטול חוזה, לרבות תניות סעיפים 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, ו 12.
.14 סימני מסחר
"ווד אס" וכן כל סימן מסחר אחר המופיע באתר המכיל את המילה "ווד אס", בין שמדובר סימן מסחר המכיל מילים/אותיות בלבד ובין שמדובר סימן מסחר מעוצב, הנו סימן מסחר של ווד אס בע"מ, מהווה חלק מקניינה וכל הזכויות בקשר לכך שמורות עמה. כל סימני המסחר האחרים המופעים באתר הינם קניינם של בעליהם החוקיים.
.15 תוכן משתמשי קצה וצדדים שלישיים
כל תוכן של משתמשי הקצה ו/או צד שלישי המופיע באתר, לרבות, דעות, המלצות, עצות, הצהרות, שירותים וכן כל מידע אחר או תוכן אחר המבוטא או מונגש על ידי משתמשי הקצה ו/או צדדים שלישיים, לרבות על ידי ספקי תוכן או מידע וכן על ידי כל משתמש קצה ("תוכן צד שלישי"), נעשה על ידם ועל אחריותם הבלעדית ולא על ידי ווד אס ולווד אס לא תהיה כל אחריות בקשר לכך. לאתר הזכות להסיר תכנים מהאתר או לחסום השתתפות של משתמש. אחריות המשתמש על התכנים תחול בין אם האתר ניצל את זכותו זו ובין אם לאו
ווד אס לא נותנת חסות ולא אחראית לדיוק, לנכונות, לשלמות ולשימושיות של כל תוכן צד שלישי. בשום נסיבות, ווד אס לא תהיה אחראית וכן לא תחוב בגין כל נזק ו/או הפסד שנגרמו בשל הסתמכות משמש קצה על מידע שהושג דרך האתר. זוהי אחריותו של משתמש הקצה להעריך את הדיוק, הנכונות, המהימנות, השלמות ו/או השימושיות של כל תוכן צד שלישי הקיים באתר.
ייתכן והאתר יכיל קישורים לאתר אינטרנט של צדדים שלישיים. קישורים אלו ניתנים לנוחות משתמש הקצה בלבד ואינם מעידים על מתן חסות של ווד אס לתכנים הנמצאים באתרי אינטרנט אלו. ווד אס אינה אחריות לכל מצג ו/או תוכן, של אותם אתרי אינטרנט אליהן קיים לינק באתר וכן אינה אחראית לדיוק, לנכונות, למהימנות, לשלמות ו/או לשימושיות של כל תוכן ומידע המופיע באתרי אינטרנט אשר לינק אליהם מופיע באתר. משתמש הקצה מודע לכך שייתכן שביקור באתר אינטרנט שלינק אליו מופיע באתר יגרום לו לנזקים נוספים, לרבות עקב וירוסים, רוגלות, ותוכנות זדוניות אחרות. אם משתמש הקצה מחליט להיכנס לאתר אינטרנט של צד שלישי דרך לינק המופיע באתר, הוא עושה זאת על אחריותו ובלעדית כאשר כל הסיכונים בנוכע לכך רובצים עליו. ווד אס לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם ו/או עלול היה להיגרם לך כתוצאה משימוש או כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע באתרי האינטרנט שתגיע אליהם באמצעות הקישורים באתר.
.16 משלוח הודעות על ידי ווד אס ו/או מי מטעמה למשמשי הקצה
על מנת שתהיה מעודכן בהצעות המתפרסמות באתר מעת לעת, ווד אס חפצה לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני לעידכונך בנדון, וזאת לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת לווד אס עת פתיחת החשבון באתר. הנך מאשר בזאת לווד אס ו/או למי מטעמה לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני כאמור. באם הנך חפץ להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני כאמור, הנך מוזמן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של ווד אס בכתובת הדואר האלקטרוני support@wedus.co.il  ולבקש להסירך מרשימת התפוצה.
כמו כן, באישורך את תנאי שימוש אלה הנך מביע הסכמתך לכך שווד אס ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות אליך מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסום פרויקטים במייל מסודר מהחברה.
ב. שרותים
.17 השירותים המופיעים באתר
ווד אס אינה מוכרת ו/או מספקת את השירותים המוצגים באתר. ווד אס מעמידה לרשות היוצרים את האתר כבמה להצגת ומכירת שירותיהם והקמפיינים. בדף הספק מופיעים התנאים למכירת המוצר כפי שנמסרו על ידי הספק \היוצר. תמונות המציגות את השירותים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין השירות הנמכר. פרטי המפרט הטכני של השירותים, תיאורם וכל מידע עליהם לרבות מחירם נמסרים על-ידי הספקים \ היוצרים ובאחריותם. ווד אס אינה מפקחת על המידע ונכונותו. האחריות למידע, טיבו ואמינותו מוטלת, אפוא, כולה על הספק \ היוצר. ווד אס אינה אחראית על תיאור המוצרים כפי שנמסרו על ידי הספק \ היוצר, וממליצה לבדוק את טיב ואמינות היוצרים בהם אתה מעוניין לתמוך.
.18 רישום באתר
בעת הרישום יהיה עליך להזין טופס רישום הכולל את הפרטים הבאים שלך: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, בחירת סיסמא. בעת העלאת קמפיין למימון פרויקט לאתר או רכישת מוצר ו/או שרות מידי יוצר עליך להזין פרטים נוספים הכוללים: טלפון, כתובת, מספר תעודת זהות ופרטי כרטיס אשראי. בעצם הזנת הפרטים האמורים הנך מצהיר כי אלו הפרטים שלך וכי הם נכונים, מדויקים ומלאים ושכרטיס האשראי, הדואר האלקטרוני וקו הטלפון הינם  שלך/בבעלותך. במידה והזמנה תבוצע ללא הפרטים המלאים שלך, ווד אס תהיה רשאית לבטל את ההזמנה. על פי חוק אינך חייב למסור את הפרטים בטופס הרישום ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא מסרת את כל הפרטים המבוקשים לא תוכל להשתתף בקמפיין. לווד אס, שמורה הזכות לבטל את השתתפותך מכל סיבה שהיא בכל עת ומבלי שתדרש לנמק, בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדוייקים. הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית עפ''י חוק. החברה ו/או היוצר יהיו רשאים לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו ליוצר ו/או לווד אס ו/או מי מטעמם עקב שיבוש הליכים באתר. מועד קבלת ההשתתפות שלך כפי שנרשם במחשבי ווד אס הוא המועד הקובע לכל דבר ורישומו במחשבי ווד אס ישמש ראיה מכרעת בעניין זה .
.19 תשלום
.19.1 תמיכה שאושרה מהווה התחייבות כספית המחייבת בתשלום מלוא הסכום שהוצע על ידי המציע.
.19.2 חיוב הלקוח יתבצע על ידי חברה לסליקה באינטרנט, וזאת באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר. חיוב הלקוח יתבצע כאשר התקיימו התנאים לסיום הקמפיין. במקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תבוטל השתתפותך, ותחויב בדמי ביטול כפי שמפורט בסעיף 21.4 להלן.
19.3. העברת כספים ליוצר
19.3.1.ווד אס, כמו גם גופים שלישיים לרבות חברות כרטיסי האשראי וחברת הסליקה באינטרנט, גובים עמלות שינוכו מסכום הגיוס הכללי של יוצרי הקמפייןהקמפיין. העמלות משתנות מעת לעת וזכותה הבלעדית של ווד אס לשנות עמלות אלו ללא עדכון משתמשי הקצה. מתווה העמלות העדכני מופיע כאן.
 19.3.2.מבלי לפגוע בסעיף לעיל, ווד אס תעביר את כספי התומכים למעט העמלות לידי יוצרי הקמפיין בתוך חמישה (5) ימי עסקים מיום קבלת הכספים מידי חברת כרטיסי האשראי, ולא לפני ה-10 לחודש בחודש שלאחר סיום הקמפיין (לדוגמה - פרויקט שהסתיים במהלך חודש מאי - בין ה 1 ל -30 - יקבל את הכסף הכי מוקדם ב-10 ליוני )
19.3.3. יצויין כי עסקאות שיבוטלו ע"י תומכים יגרעו מתוך התשלום הנ"ל.
19.3.4. על מנת להסדיר את העברת התשלום לפרויקט שגייס בהצלחה את הסכום, על היוצר למלא בלשונית "פרטי תשלום" בעמוד הקמפייןהקמפיין את הפרטים הרלוונטים. פרטים שיגיעו לאחר ה-8 לחודש ידחו לחודש לאחר מכן. כתנאי להעברת הכספים על ידי ווד אס ו/או חברת הסליקה נדרש מקבל הכסף להראות שפרטי החשבון שהוזנו זהים לפרטים המצויים על גבי צילום תעודת זהות וצ'ק.
ווד אס רשאית להשהות את העברת הכספים המיועדים ליוצר לצורך ביצוע מאמץ סביר לבדוק את אמינותו וזהותו של היוצר. במידה וווד אס תסבור שהיוצר עוסק בפעילות שמטרתה להונות, לרמות או להטעות את התומכים, היא רשאית למנוע העברת הכספים ולהחזיר את הכספים לכל התומכים. יש לציין, כי בעצם ביצוע בדיקה זו ווד אס אינה מתחייבת לתוצאה כלשהי ולא תהא אחראית בכל מקרה במידה והיוצר ינהג שלא כשורה.
.20 ביטול עסקה על ידי משתמש הקצה
.20.1 ביטול השתתפות בקמפיין כלשהו יעשה באמצעות פניה דרך הדואר ויכלול את פרטי המציע כולל מספר תעודת זהות ואת פרטי ההזמנה.
.20.2 בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ''א - 1981 ("חוק הגנת הצרכן") רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב עד שבועיים ממועד קבלת המוצר בפועל או מקבלת מסמך הגילוי המפרט את פרטי המוצר (המאוחר מביניהם), ולגבי שירות – בתוך 14 יום מיום עשיית העסקה ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד בו השירות אמור להינתן ובמקרה של הזמנת שרותי הארחה, חופש או בילוי, עד שבעה ימי שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שנקבע למתן השירות.
.20.3 זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים : לגבי "טובין פסידים" כמשמעם בחוק הגנת הצרכן; לגבי מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ''ה-  1995; טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה; טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורית.
.20.4 דמי ביטול – בכפוף לייתר התנאים המפורטים בתנאי שימוש אלו, בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין השתתפות בקמפיין בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש''ח, לפי הנמוך מבינהם.
.20.5 יובהר כי במקרה של ביטול הקמפיין ע"י היוצרים לאחר העלאתו לאויר, יחוייבו היוצרים בסך של הגבוה מבין 500 ש"ח או 2% מסך יעד הגיוס לקמפיין. 
20.6. העלאת קמפיין תיתאפשר במסגרת זמנים קבוע של 30 יום עד 180 יום בלבד.
.21 אספקת השירותים
אספקת השירותים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בתנאי שימוש אלו. אספקת השירותים תבוצע על ידי הספקים ובאחריותם הבלעדית בהתאם לתנאים המופיעים בתנאי שימוש באתר .
.22 ביטול עסקה על ידי ווד אס
ווד אס ו/או כל מי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות להפסיק בכל עת, מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה  (לפני או לאחר סגירתה), לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
.22.1 אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית
.22.2 אם אירעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע פרוייקט
.22.3 במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת ווד אס את המשך הקמפיין
.22.4 במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור השרות, בתנאי המכירה, ו/או במקרה של טעות בהזנת הנתונים ממגיש ההצעה/הרוכש, רשאית ווד אס לבטל את ההתקשרות הספציפית.
.22.5 בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתנאי שימוש אלו.
.22.6 ווד אס רשאית לבטל את הזמנת משתמש הקצה, אם ההזמנה בוצעה ללא פרטיו המלאים/המדויקים של משתמש הקצה.
.23 אחריות יוצרי הקמפיין וספקים
היוצר יהיה האחראי הבלעדי לכל פגיעה, מחלה, נזק, תביעה, דרישה, חבות, חסרון כיס, הפסד, הוצאה ו/או כל תשלום אחר, שיגרמו למשתמש הקצה ו/או לכל גוף שלישי, עקב מעשה או מחדל של היוצר. הספק יהיה האחראי הבלעדי לכל פגיעה, מחלה, נזק, תביעה, דרישה, חבות, חסרון כיס, הפסד, הוצאה ו/או כל תשלום אחר, שיגרמו למשתמש הקצה ו/או לכל גוף שלישי, עקב מעשה או מחדל של הספק. אתה מוותר ומשחרר את ווד אס, מנהליה, הדירקטורים בה, עובדיה, סוכניה ושלוחיה מכל דרישה, טענה, תביעה, חבות, פגיעה, מחלה, נזק, תביעה, דרישה, חבות, חסרון כיס, הפסד, הוצאה ו/או כל תשלום אחר.
 ג. שונות
.28 כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות ההסכם.
.29 כל זכות, סעד ו/או תרופה של החברה על פי הסכם זה לא יגרעו מכל זכות, סעד ו/או תרופה אחרים של החברה.
.30 הסכם זה אינו חוזה לטובת צד שלישי והוא לא מקנה כל זכות לצד שלישי כלשהו.
.31 שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי ווד אס לא יחשבו כויתור על זכויותיה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, ולא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותה של ווד אס לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תשמע כל טענה בדבר ויתור או השהייה.
.32 הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי שימוש אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר להסכם זה נתונה לבית משפט בתל- אביב המוסמך לפי העניין.
.34 חוסר התקפות של אחד או יותר מתנאי חוזה זה לא תשפיע על תקפות חוזה זה בכללותו. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.
 
 
 
 
מדיניות הפרטיות של ווד אס
אנו מודים לך על כך שאתה מבקר ב-  wedus.co.il (יחד עם התוכן, שמות מתחם משניים ואתרים אחרים המופעלים על-ידי ווד אס בע"מ יכונה "ווד אס" או "האתר"). פרטיותך חשובה לנו. בכדי להגן באופן ראוי על פרטיותך ניסחנו את מדיניות פרטיות זו ("המדיניות") המסבירה את מדיניותנו בדבר המידע ברשת, ואת הבחירות אשר באפשרותך לעשות בעניין האופן שבו המידע שלך נאסף והשימוש שנעשה בו. מדיניות זו הינה חלק מתנאי השימוש הקיימים באתר.
המידע אותו אנו אוספים
אנחנו מחוייבים לכבד את פרטיותך ברשת ומכירים בצורכך להגן ולנהל את המידע המזהה שהינך חולק עמנו.
"מידע מזהה" הוא כל מידע שניתן לעשות בו שימוש, בין אם לבד ובין אם בצירוף מידע אחר, בכדי לזהות באופן אישי אדם פרטי, ובכלל זה מבלי להגביל, שם פרטי ושם משפחה, פרופיל אישי, כתובת מגורים או מקום עבודה, כתובת דואר אלקטרוני או מידע אחר המשמש ליצירת קשר.
נכון לעכשיו, אינך נדרש לספק מידע מזהה בכדי לקבל גישה למידע הקיים באתר. אולם, בכדי לקחת חלק בחלק מהשירותים הניתנים באתר, אתה חייב ליצור חשבון ("החשבון") וסיסמה ולמסור לנו כתובת דואר אלקטרוני רלוונטי.
כל מידע, וידאו, תמונה, נתונים, טקסט, מסמכים או כל תוכן אחר המפורסם.נשלח על-ידך באזור פומבי באתר, יפורסם למשתמשים האחרים באתר גם אם מידע זה מכיל מידע מזהה.שים לב שאם הינך מפרסם את מידע ליצירת קשר עמך, אתה עשוי לקבל הודעות שדלנות ממשתמשים ומבקרים באתר. אני מעודדים לפרסם רק מידע לגביו אתה אתה בטוח שברצונך להפוך אותו לזמין לכל.
השימוש שאנו עושים במידע המזהה
במידה ותגיש אלינו מידע מזהה באמצעות האתר, אזי אנו נעשה שימוש במידע המזהה בכדי לשפר את שירותים הניתנים לך, ליצור עמך קשר ולזהות ולאמת את גישתך לשירותים באתר.
אנו רשאים להעביר מידע מזהה לגביך, בין בארץ ובין בעולם, בתוך ווד אס, לצדדים שלישיים המספקים שירותים לווד אס. בנוסף, אנו נספק מידע מזהה ליוצרים (כהגדרתם בתנאי השימוש) אשר זכאים לקבל את הכסף בהתאם לתנאי המשתמש של האתר. בטרם תגיש תשלום באפשרותך לשנות את המידע המזהה שישלח ליוצר.
ווד אס תוכל לספק מידע מזהה ומידע בלתי מזהה לחברות בת ואם, חברות קשורות או לעסקים או אנשים פרטיים אחרים במטרה לעבד מידע זה. אנו דורשים שצדדים אילו יעבדו וישמרו על המידע בהתאם למדיניות, ואנו נוקטים בצעדים סבירים בכדי להגביל את השימוש במידע שכזה.
בנוסף, ווד אס רשאית לעשות שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני שתספק לה בכדי לשלוח עדכונים, אגרות מידע וחדשות בקשר לשירותים הניתנים באתר במידה ואישרת זאת. באפשרותך לבחור שלא לקבל דואר מעדכן שכזה באמצעות שליחת מייל ל-info@wedus.co.il.
אנו רשאים למסור את המידע המזהה שלך או כל מידע שהגשת באמצעות האתר והשירותים הניתנים בו במידה ויש לנו יסוד סביר להניח שמסירת מידע זה מסייעת ונדרשת (1) לציית לכל חוק, תקנה, הליך משפטי או דרישה ממשלית; (2) לאכוף את תנאי השימוש כולל חקירה של הפרות אפשריות; (3) לגלות, למנוע, או לעסוק בענייני מרמה ובטיחות; (4) להגן מפני נזק על זכויות, קניין, או ביטחון של ווד אס, המשתמשים בשירותיה, עליך ועל הציבור.
אנו רשאים לעשות שימוש במידע אנונימי (כהגדרתו להלן) או לגלותו לספקי שירותים שלנו בכדי לשפר את השירותים הניתנים על-ידינו ולהעשיר את חווית השימוש באתר ובשירותים הניתנים בו. 
"מידע אנונימי" הינו מידע שאינו מאפשר זיהוי של משתמש ספציפי כגון מידע כללי על השימוש באתר ושבשירותים הניתנים בו.
"עוגיות" וטכנולויות איתור
חלק מהעמודים באתר עושים שימוש ב"עוגיות" וטכנולוגיות איתור. "עוגיה" הינה קובץ טקסט זעיר אשר באמצעותו ניתן, לדוגמה, לאסוף מידע על הפעילות באתר. "עוגיות" מסוימות וטכנולוגיות נוספות משמשות להשבת מידע מזהה אשר נמסר בעבר בידי משתמש באתר. מירב הדפדפנים מאפשרים לך לשלוט ב"עוגיות", ובכך לקבלם או לא ולהסירם. בנוסף, אתה יכול להגדיר במירב הדפדפנים שברצונך לקבל הודעה בעת קבלת "עוגיה".
אפשרות בחירה
באפשרותך לבחור האם למסור מידע מזהה לווד אס או לא. במידה ותבחר שלא לספק מידע מזהה המתבקש על-ידינו, תוכל עדיין לבקר בחלק מהאתר, אולם לא תוכל לעשות שימוש לחלק מהאפשרויות, הצעות ושירותים הכרוכים באינטראקציה של ווד אס עמך.
גישה/דיוק
במידה ותספק לנו מידע מזהה, ווד אס מעוניינת להחזיק במידע מזהה מדויק. אתה רשאי לבדוק את הפרופיל שלך ולעדכן את המידע המזהה הקיים שם.
איסוף מידע על-ידי צדדים שלישיים
ווד אס רשאית לעשות שימוש בצד שלישי שיציג או יגיש פרסומות שהינך עשוי להיחשף להן באתר. צדדים שלישיים אילו עשויים לעשות שימוש ב"עוגיות" או בטכנולוגיות שונות בכדי להציג פרסומות ולבחון את האפקטיביות של פרסומות אילו. השימוש בטכנולוגיות אילו על-ידי מפרסמים אילו כפופים למדיניות הפרטיות של צדדים אילו , ומדיניות ווד אס אינה מכסה שירותים שכאלו.
קישורים לאתרים אחרים
האתר שלנו עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים. איננו אחראים למדיניות הפרטיות או לתוכן באתרים אילו.
פרטיות ילדים
האתר אינו מיועד לילדים מתחת לגיל 18. בהתאם, איננו מתכוונים לאסוף מידע מזהה באשר למבקר או משתמש באתר אשר נודע לנו שגילו מתחת לגיל 18.
במקרה של מיזוג, מכירה, פשיטת רגל או שינויי בעלות
במידה וווד אס נרכשת או מתמזגת עם צד שלישי, אנו שומרים את הזכות, בנסיבות אילו, להעביר או להסב את המידע אשר אספנו על לקוחותינו והמשתמשים באתר כחלק ממיזוג, מכירה, רכישה או כל שינוי שליטה בווד אס. במקרה הבלתי סביר של פשיטת רגל, אי-פירעון, שינוי מבנה או יישום של חוקים או עקרונות המשפיעים על נושים, אנו עשויים להיות מנועים לשלוט במידע המזהה שלך ובהעברה שלו.
 
מחויבות
אנו מחוייבים להגנה על פרטיותך. הגנה על פרטיות ברשת הינה תחום דינאמי ומתפתח, ואתר ווד אס מתפתח באופן שוטף בכדי להתאים עצמו לדרישות המציאות. במידה ויש לך הערות או שאלות כלשהן, אנא צור עמנו קשר בכתובת הבאה: info@wedus.co.il בעוד איננו יכולים להבטיח פרטיות מושלמת, אנו נפנה לעניין ברצינות ובמהירות המירבית.
הסכמתך
בכך שהינך עושה שימוש באתר, אתה מסכים לתנאי השימוש, למדיניות הפרטיות ולאופן שבו ווד אס עשויה לעשות שימוש במידע מזהה כמתואר לעיל. אם אינך מסכים למדיניות, אנא הימנע מלעשות שימוש באתר. ווד אס שומרת לעצמה הזכות, במסגרת שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את המדיניות בכל עת, ושינוי שכזה ייכנס לתוקף 5 ימים לאחר השינוי. המשך השימוש באתר לאחר השינוי מהווה הסכמתך לשינוי שכזה.